An Inversion-Based Fusion Method for Inland Water Remote Monitoring

Yulong Guo, Yunmei Li, Li Zhu, Qiao Wang, Heng Lv, Changchun Huang, Yuan Li. An Inversion-Based Fusion Method for Inland Water Remote Monitoring. IEEE J Sel. Topics in Appl. Earth Observ. and Remote Sensing, 9(12):5599-5611, 2016. [doi]

Bibliographies