Provincial Energy Efficiency Prediction in China Based on Classification Method

Yufeng Guo, Qi Wang, Jie Wan, Donghui Yang, Jilai Yu, Kaiwen Zeng. Provincial Energy Efficiency Prediction in China Based on Classification Method. IEEE Access, 7:91602-91611, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.