An intelligent diagnosis framework for roller bearing fault under speed fluctuation condition

Baokun Han, Shanshan Ji, Jinrui Wang, Huaiqian Bao, Xingxing Jiang. An intelligent diagnosis framework for roller bearing fault under speed fluctuation condition. Neurocomputing, 420:171-180, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.