3D shape creation by style transfer

Zhizhong Han, Zhenbao Liu, Junwei Han, Shuhui Bu. 3D shape creation by style transfer. The Visual Computer, 31(9):1147-1161, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.