First-principles calculations of electron states of a silicon nanowire with 100, 000 atoms on the K computer

Yukihiro Hasegawa, Jun-ichi Iwata, Miwako Tsuji, Daisuke Takahashi, Atsushi Oshiyama, Kazuo Minami, Taisuke Boku, Fumiyoshi Shoji, Atsuya Uno, Motoyoshi Kurokawa, Hikaru Inoue, Ikuo Miyoshi, Mitsuo Yokokawa. First-principles calculations of electron states of a silicon nanowire with 100, 000 atoms on the K computer. In Scott Lathrop, Jim Costa, William Kramer, editors, Conference on High Performance Computing Networking, Storage and Analysis, SC 2011, Seattle, WA, USA, November 12-18, 2011. pages 1, ACM, 2011. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.