NONCODE v2.0: decoding the non-coding

Shunmin He, Changning Liu, Geir Skogerbø, Haitao Zhao, Jie Wang, Tao Liu, Baoyan Bai, Yi Zhao, Runsheng Chen. NONCODE v2.0: decoding the non-coding. Nucleic Acids Research, 36(Database-Issue):170-172, 2008. [doi]

Abstract

Abstract is missing.