The NNI Query-by-Example System for MediaEval 2015

Jingyong Hou, Van Tung Pham, Cheung Chi Leung, Lei Wang 0020, Haihua Xu, Hang Lv, Lei Xie, Zhonghua Fu, Chongjia Ni, Xiong Xiao, Hongjie Chen, Shaofei Zhang, Sining Sun, Yougen Yuan, Pengcheng Li, Tin Lay Nwe, Sunil Sivadas, Bin Ma, Engsiong Chng, Haizhou Li. The NNI Query-by-Example System for MediaEval 2015. In Martha A. Larson, Bogdan Ionescu, Mats Sjöberg, Xavier Anguera, Johann Poignant, Michael Riegler, Maria Eskevich, Claudia Hauff, Richard F. E. Sutcliffe, Gareth J. F. Jones, Yi-Hsuan Yang, Mohammad Soleymani, Symeon Papadopoulos, editors, Working Notes Proceedings of the MediaEval 2015 Workshop, Wurzen, Germany, September 14-15, 2015. Volume 1436 of CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS.org, 2015.

Abstract

Abstract is missing.