∞ tracking design for a class of large-scale nonlinear systems

Yi-Shao Huang, Zhong-Xiang Huang, De-Qun Zhou, Xiaoxin Chen, Qixin Zhu, Hui Yang. ∞ tracking design for a class of large-scale nonlinear systems. Int. J. Systems Science, 43(1):180-191, 2012. [doi]

No reviews for this publication, yet.