Categorizing Social Multimedia by Neighborhood Decision Using Local Pairwise Label Correlation

Jun Huang, Guorong Li, Shuhui Wang, Qingming Huang. Categorizing Social Multimedia by Neighborhood Decision Using Local Pairwise Label Correlation. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 913-920, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.