The Capabilities and Applications of FY-3A/B SEM on Monitoring Space Weather Events

Cong Huang, Jia-Wei Li, Tao Yu, Bing-Sen Xue, Chun-Qin Wang, Xian-Guo Zhang, Guang-Wei Cao, Dan-dan Liu, Wei Tang. The Capabilities and Applications of FY-3A/B SEM on Monitoring Space Weather Events. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 50(12):4975-4985, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.