A Cross-Cultural Analysis of Communication Tools and Communication Outcomes

Shin-Yuan Hung, Tsan-Ching Kang, David C. Yen, Albert H. Huang, Kuanchin Chen. A Cross-Cultural Analysis of Communication Tools and Communication Outcomes. JGIM, 20(3):55-83, 2012. [doi]

Authors

Shin-Yuan Hung

This author has not been identified. Look up 'Shin-Yuan Hung' in Google

Tsan-Ching Kang

This author has not been identified. Look up 'Tsan-Ching Kang' in Google

David C. Yen

This author has not been identified. Look up 'David C. Yen' in Google

Albert H. Huang

This author has not been identified. Look up 'Albert H. Huang' in Google

Kuanchin Chen

This author has not been identified. Look up 'Kuanchin Chen' in Google