A Cross-Cultural Analysis of Communication Tools and Communication Outcomes

Shin-Yuan Hung, Tsan-Ching Kang, David C. Yen, Albert H. Huang, Kuanchin Chen. A Cross-Cultural Analysis of Communication Tools and Communication Outcomes. JGIM, 20(3):55-83, 2012. [doi]

Bibliographies