An Optimization Tendency Guiding Mode Decomposition Method for Bearing Fault Detection Under Varying Speed Conditions

Xingxing Jiang, Wenjun Guo, Guifu Du, Juanjuan Shi, Zhongkui Zhu. An Optimization Tendency Guiding Mode Decomposition Method for Bearing Fault Detection Under Varying Speed Conditions. IEEE Access, 8:27949-27960, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.