Adaptive Fault-Tolerant Consensus for a Class of Uncertain Nonlinear Second-Order Multi-Agent Systems With Circuit Implementation

Xiao-Zheng Jin, Shaofan Wang, Jiahu Qin, Wei Xing Zheng, Yu Kang. Adaptive Fault-Tolerant Consensus for a Class of Uncertain Nonlinear Second-Order Multi-Agent Systems With Circuit Implementation. IEEE Trans. on Circuits and Systems, 65-I(7):2243-2255, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.