Development of a knowledge based system linked to a materials database

Yoshiyuki Kaji, Hirokazu Tsuji, Mitsutane Fujita, Y. Xu, Kenji Yoshida, Shinichi Mashiko, Kazuki Shimura, Shunichi Miyakawa, S. Asino. Development of a knowledge based system linked to a materials database. Data Science Journal, 3:88-95, 2004. [doi]

Abstract

Abstract is missing.