Combining active learning with concept drift detection for data stream mining

Bartosz Krawczyk, Bernhard Pfahringer, Michal Wozniak. Combining active learning with concept drift detection for data stream mining. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2239-2244, IEEE, 2018. [doi]

Authors

Bartosz Krawczyk

This author has not been identified. Look up 'Bartosz Krawczyk' in Google

Bernhard Pfahringer

This author has not been identified. Look up 'Bernhard Pfahringer' in Google

Michal Wozniak

This author has not been identified. Look up 'Michal Wozniak' in Google