IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018

Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. IEEE, 2018. [doi]

Conference: bigdataconf2018

Abstract

Abstract is missing.

Table of Contents