A Soft Sensing Prediction Model of Superheat Degree in the Aluminum Electrolysis Production

Hong Yu, Jisen Yang, Xiaofang Chen, Zhong Zou, Guoyin Wang, Tao Sang. A Soft Sensing Prediction Model of Superheat Degree in the Aluminum Electrolysis Production. In Naoki Abe, Huan Liu 0001, Calton Pu, Xiaohua Hu, Nesreen Ahmed, Mu Qiao, Yang Song, Donald Kossmann, Bing Liu 0001, Kisung Lee, Jiliang Tang, Jingrui He, Jeffrey Saltz, editors, IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2018, Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018. pages 2679-2684, IEEE, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.