The Ninth Visual Object Tracking VOT2021 Challenge Results

Matej Kristan, Jirí Matas, Ales Leonardis, Michael Felsberg, Roman P. Pflugfelder, Joni-Kristian Kämäräinen, Hyung Jin Chang, Martin Danelljan, Luka Cehovin Zajc, Alan Lukezic, Ondrej Drbohlav, Jani Käpylä, Gustav Häger, Song Yan, Jinyu Yang, Zhongqun Zhang, Gustavo Fernández, Mohamed H. Abdelpakey, Goutam Bhat, LLukman Cerkezi, Hakan Cevikalp, Shengyong Chen, Xin Chen, Miao Cheng, Ziyi Cheng, Yu-Chen Chiu, Ozgun Cirakman, Yutao Cui, Kenan Dai, Mohana Murali Dasari, Qili Deng, Xingping Dong, Daniel K. Du, Matteo Dunnhofer, Zhen-Hua Feng, Zhiyong Feng 0001, Zhihong Fu, Shiming Ge, Rama Krishna Gorthi, Yuzhang Gu, Bilge Gunsel, Qing Guo 0005, Filiz Gurkan, Wencheng Han, Yanyan Huang, Felix Järemo Lawin, Shang-Jhih Jhang, Rongrong Ji, Cheng Jiang, Yingjie Jiang, Felix Juefei-Xu, Jun Yin, Xiao Ke, Fahad Shahbaz Khan, Byeong Hak Kim, Josef Kittler, Xiangyuan Lan, Jun-Ha Lee, Bastian Leibe, Hui Li, Jianhua Li, Xianxian Li, Yuezhou Li, Bo Liu, Chang Liu, Jingen Liu, Li Liu, Qingjie Liu, Huchuan Lu, Wei Lu, Jonathon Luiten, Jie Ma, Ziang Ma, Niki Martinel, Christoph Mayer 0007, Alireza Memarmoghadam, Christian Micheloni, Yuzhen Niu, Danda Pani Paudel, Houwen Peng, Shoumeng Qiu, Aravindh Rajiv, Muhammad Rana, Andreas Robinson, Hasan Saribas, Ling Shao 0001, Mohamed Shehata, Furao Shen, Jianbing Shen, Kristian Simonato, Xiaoning Song, Zhangyong Tang, Radu Timofte, Philip Torr, Chi-Yi Tsai, Bedirhan Uzun, Luc Van Gool, Paul Voigtlaender, Dong Wang 0004, Guangting Wang, Liangliang Wang, Lijun Wang, Limin Wang, Linyuan Wang, Yong Wang, Yunhong Wang, Chenyan Wu, Gangshan Wu, Xiaojun Wu 0001, Fei Xie, Tianyang Xu, Xiang Xu, Wanli Xue, Bin Yan 0002, Wankou Yang, Xiaoyun Yang, Yu Ye, Jun Yin, Chengwei Zhang, Chunhui Zhang, Haitao Zhang, Kaihua Zhang, Kangkai Zhang, Xiaohan Zhang, Xiaolin Zhang, Xinyu Zhang, Zhibin Zhang, Shao-Chuan Zhao, Ming Zhen, Bineng Zhong, Jiawen Zhu, Xuefeng Zhu. The Ninth Visual Object Tracking VOT2021 Challenge Results. In IEEE/CVF International Conference on Computer Vision Workshops, ICCVW 2021, Montreal, BC, Canada, October 11-17, 2021. pages 2711-2738, IEEE, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.