Effect of Leaf Occlusion on Leaf Area Index Inversion of Maize Using UAV-LiDAR Data

Lei Lei, Chunxia Qiu, Zhenhai Li, Dong Han, Liang Han, Yaohui Zhu, Jintao Wu, Bo Xu, Haikuan Feng, Hao Yang, Guijun Yang. Effect of Leaf Occlusion on Leaf Area Index Inversion of Maize Using UAV-LiDAR Data. Remote Sensing, 11(9):1067, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.