Data-Driven Techniques in Disaster Information Management

Tao Li, Ning Xie 0002, Chunqiu Zeng, Wubai Zhou, Li Zheng, Yexi Jiang, Yimin Yang, Hsin-Yu Ha, Wei Xue, Yue Huang, Shu-Ching Chen, Jainendra K. Navlakha, S. Sitharama Iyengar. Data-Driven Techniques in Disaster Information Management. ACM Computing Surveys, 50(1), 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.