A Method for Trust Quantification in Cloud Computing Environments

Xiaohui Li, Jingsha He, Bin Zhao, Jing Fang, Yixuan Zhang, Hongxing Liang. A Method for Trust Quantification in Cloud Computing Environments. IJDSN, 2016, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.