An Effective Data Augmentation Strategy for CNN-Based Pest Localization and Recognition in the Field

Rui Li, Xiufang Jia, Min Hu, Man Zhou, Dengshan Li, Wancai Liu, Rujing Wang, Jie Zhang 0033, Chengjun Xie, Liu Liu 0012, Fangyuan Wang, Hongbo Chen, Tianjiao Chen, Haiying Hu. An Effective Data Augmentation Strategy for CNN-Based Pest Localization and Recognition in the Field. IEEE Access, 7:160274-160283, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.