EEG-based mild depression recognition using convolutional neural network

Xiaowei Li 0005, Rong La, Ying Wang, Junhong Niu, Shuai Zeng, Shuting Sun, Jing Zhu. EEG-based mild depression recognition using convolutional neural network. Med. Biol. Engineering and Computing, 57(6):1341-1352, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.