The recognition of rice images by UAV based on capsule network

Yu Li, Meiyu Qian, Pengfeng Liu, Qian Cai, Xiaoying Li, Junwen Guo, Huan Yan, Fengyuan Yu, Kun Yuan, Juan Yu, Luman Qin, Hongxin Liu, Wan Wu, Peiyun Xiao, Ziwei Zhou. The recognition of rice images by UAV based on capsule network. Cluster Computing, 22(Supplement):9515-9524, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.