Efficient 3D Object Retrieval Based on Compact Views and Hamming Embedding

Haisheng Li, Li Sun, Shuilong Dong, Xiaobin Zhu, Qiang Cai, Junping Du. Efficient 3D Object Retrieval Based on Compact Views and Hamming Embedding. IEEE Access, 6:31854-31861, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.