Monitoring motor symptoms in Parkinson's disease via instrumenting daily artifacts with inertia sensors

Nianlong Li, Feng Tian 0001, Xiangmin Fan, Yicheng Zhu, Hongan Wang, Guozhong Dai. Monitoring motor symptoms in Parkinson's disease via instrumenting daily artifacts with inertia sensors. CCF Trans. Pervasive Comput. Interact., 1(2):100-113, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.