Sentiment Lossless Summarization

Xiaodong Li 0007, Pangjing Wu, Chenxin Zou, Haoran Xie 0001, Fu Lee Wang. Sentiment Lossless Summarization. Knowl.-Based Syst., 227:107170, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.