Plant editosome database: a curated database of RNA editosome in plants

Man Li, Lin Xia, Yuansheng Zhang, Guangyi Niu, Mengwei Li, Pei Wang, Yang Zhang, Jian Sang, Dong Zou, Songnian Hu, Lili Hao, Zhang Zhang 0002. Plant editosome database: a curated database of RNA editosome in plants. Nucleic Acids Research, 47(Database-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.