Integrated Face Analytics Networks through Cross-Dataset Hybrid Training

Jianshu Li, Shengtao Xiao, Fang Zhao, Jian Zhao, Jianan Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan, Terence Sim. Integrated Face Analytics Networks through Cross-Dataset Hybrid Training. In Qiong Liu, Rainer Lienhart, Haohong Wang, Sheng-Wei "Kuan-Ta" Chen, Susanne Boll, Yi-Ping Phoebe Chen, Gerald Friedland, Jia Li, Shuicheng Yan, editors, Proceedings of the 2017 ACM on Multimedia Conference, MM 2017, Mountain View, CA, USA, October 23-27, 2017. pages 1531-1539, ACM, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.