A Novel SURF Based on a Unified Model of Appearance and Motion-Variation

Yanshan Li, Congzhu Yang, Li Zhang, Rongjie Xia, Leidong Fan, Weixin Xie. A Novel SURF Based on a Unified Model of Appearance and Motion-Variation. IEEE Access, 6:31065-31076, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.