Candidate gene prioritization for non-communicable diseases based on functional information: Case studies

Wan Li, Yihua Zhang, Yuehan He, Yahui Wang, Shanshan Guo, Xilei Zhao, Yuyan Feng, Zhaona Song, Yuqing Zou, Weiming He, Lina Chen. Candidate gene prioritization for non-communicable diseases based on functional information: Case studies. Journal of Biomedical Informatics, 93, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.