Dual-Band Eight-Antenna Array Design for MIMO Applications in 5G Mobile Terminals

Jianxing Li, Xiaoke Zhang, Zhi Wang, Xiaoming Chen 0002, Juan Chen, Yingsong Li, Anxue Zhang. Dual-Band Eight-Antenna Array Design for MIMO Applications in 5G Mobile Terminals. IEEE Access, 7:71636-71644, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.