Achieving differential privacy of trajectory data publishing in participatory sensing

Meng Li, Liehuang Zhu, Zijian Zhang, Rixin Xu. Achieving differential privacy of trajectory data publishing in participatory sensing. Inf. Sci., 400:1-13, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.