Combining Convolutional Neural Network and Distance Distribution Matrix for Identification of Congestive Heart Failure

Yaowei Li, Yao Zhang, Lina Zhao, Yang Zhang, Chengyu Liu 0001, Li Zhang, Liuxin Zhang, Zhensheng Li, Binhua Wang, Eyk Ng, Jianqing Li, Zhiqiang He. Combining Convolutional Neural Network and Distance Distribution Matrix for Identification of Congestive Heart Failure. IEEE Access, 6:39734-39744, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.