Research and Implementation of a 1800°C Sapphire Ultrasonic Thermometer

Haijian Liang, Fengbao Yang, Lu Yang, Zhengguang Liu, Gao Wang, Yanlong Wei, Hongxin Xue. Research and Implementation of a 1800°C Sapphire Ultrasonic Thermometer. J. Sensors, 2017, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.