New Stability Criteria of Discrete Systems With Time-Varying Delays

Daixi Liao, Shouming Zhong, Jun Cheng 0004, Jinnan Luo, Xiaojun Zhang, Qishui Zhong. New Stability Criteria of Discrete Systems With Time-Varying Delays. IEEE Access, 7:1677-1684, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.