Deep Learning-Based Data Storage for Low Latency in Data Center Networks

Zhuofan Liao, Ruiming Zhang, Shiming He, Daojian Zeng, Jin Wang, Hye-Jin Kim. Deep Learning-Based Data Storage for Low Latency in Data Center Networks. IEEE Access, 7:26411-26417, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.