Fast Texture Coding Based on Spatial, Temporal and Inter-View Correlations for 3D Video Coding

Jie-Ru Lin, Mei-Juan Chen, Yi-Sheng Ciou, Chia-Hung Yeh, Min-Hui Lin 0002, Lih-Jen Kau, Chuan-Yu Chang. Fast Texture Coding Based on Spatial, Temporal and Inter-View Correlations for 3D Video Coding. IEEE Access, 9:100081-100095, 2021. [doi]

No reviews for this publication, yet.