Rolling Scheduling Method considering Shiftable Demand Respond Resources

Zhengchong Lin, Feng Gao, Junwen Song, Changsheng Lin, Boyang Xu, Qiliang Liu, Weizhuo Qiao, Yuqing Bao. Rolling Scheduling Method considering Shiftable Demand Respond Resources. J. Electrical and Computer Engineering, 2021, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.