Design and Analysis of the IGBT Heat Dissipation Structure Based on Computational Continuum Mechanics

Xin Lin, Huawei Wu, Zhen Liu, Baosheng Ying, Congjin Ye, Yuanjin Zhang, Zhixiong Li. Design and Analysis of the IGBT Heat Dissipation Structure Based on Computational Continuum Mechanics. Entropy, 22(8):816, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.