Scene Recognition for Indoor Localization Using a Multi-Sensor Fusion Approach

Mengyun Liu, Ruizhi Chen, Deren Li, Yujin Chen, Guangyi Guo, Zhipeng Cao, Yuanjin Pan. Scene Recognition for Indoor Localization Using a Multi-Sensor Fusion Approach. Sensors, 17(12):2847, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.