Multi-View Hierarchical Fusion Network for 3D Object Retrieval and Classification

An-An Liu, Nian Hu, Dan Song, Fu-Bin Guo, Heyu Zhou, Tong Hao. Multi-View Hierarchical Fusion Network for 3D Object Retrieval and Classification. IEEE Access, 7:153021-153030, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.