Ensemble Transfer Learning Algorithm

Xiaobo Liu, Zhentao Liu, Guangjun Wang, Zhihua Cai, Harry Zhang. Ensemble Transfer Learning Algorithm. IEEE Access, 6:2389-2396, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.