Multi-strategy brain storm optimization algorithm with dynamic parameters adjustment

Jianan Liu, Hu Peng, Zhijian Wu, Jianqiang Chen, Changshou Deng. Multi-strategy brain storm optimization algorithm with dynamic parameters adjustment. Appl. Intell., 50(4):1289-1315, 2020. [doi]

Authors

Jianan Liu

This author has not been identified. Look up 'Jianan Liu' in Google

Hu Peng

This author has not been identified. Look up 'Hu Peng' in Google

Zhijian Wu

This author has not been identified. Look up 'Zhijian Wu' in Google

Jianqiang Chen

This author has not been identified. Look up 'Jianqiang Chen' in Google

Changshou Deng

This author has not been identified. Look up 'Changshou Deng' in Google