Implementation of interactive three-dimensional visualization of air pollutants using WebGL

Dongwei Liu, Jie Peng, Yanyu Wang, Meijin Huang, Qianshan He, Yafei Yan, Bingxin Ma, Caijun Yue, Ying Xie. Implementation of interactive three-dimensional visualization of air pollutants using WebGL. Environmental Modelling and Software, 114:188-194, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.