A Tabletop-Centric Smart Space for Emergency Response

Jie Liu, Yongqiang Qin, Qiang Yang, Chun Yu, Yuanchun Shi. A Tabletop-Centric Smart Space for Emergency Response. IEEE Pervasive Computing, 14(2):32-40, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.