An Approach of Semantic Web Service Classification Based on Naive Bayes

Jianxiao Liu, Zonglin Tian, Panbiao Liu, Jiawei Jiang, Zhao Li. An Approach of Semantic Web Service Classification Based on Naive Bayes. In Jia Zhang, John A. Miller, Xiaofei Xu, editors, IEEE International Conference on Services Computing, SCC 2016, San Francisco, CA, USA, June 27 - July 2, 2016. pages 356-362, IEEE, 2016. [doi]

Authors

Jianxiao Liu

This author has not been identified. Look up 'Jianxiao Liu' in Google

Zonglin Tian

This author has not been identified. Look up 'Zonglin Tian' in Google

Panbiao Liu

This author has not been identified. Look up 'Panbiao Liu' in Google

Jiawei Jiang

This author has not been identified. Look up 'Jiawei Jiang' in Google

Zhao Li

This author has not been identified. Look up 'Zhao Li' in Google