State representation modeling for deep reinforcement learning based recommendation

Feng Liu 0034, Ruiming Tang, Xutao Li, Weinan Zhang 0001, Yunming Ye, Haokun Chen, Huifeng Guo, Yuzhou Zhang, Xiuqiang He. State representation modeling for deep reinforcement learning based recommendation. Knowl.-Based Syst., 205:106170, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.