Correlations between Urbanization and Vegetation Degradation across the World's Metropolises Using DMSP/OLS Nighttime Light Data

Yanxu Liu, Yanglin Wang, Jian Peng, Yueyue Du, Xianfeng Liu, Shuangshuang Li, Donghai Zhang. Correlations between Urbanization and Vegetation Degradation across the World's Metropolises Using DMSP/OLS Nighttime Light Data. Remote Sensing, 7(2):2067-2088, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.